MENU

Statut Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie „POLSKIE STOWARZYSZENIE CHEERLEADERS” jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu propagowanie i rozwijanie tańca cheerleaders i jest reprezentantem ruchu cheerleaders wobec organizacji w kraju i za granicą.

§2

Terenem działanie Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m. st. Warszawa.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ust. z 1989r. nr 20, poz. 104) i niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§4

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne – oddziały wojewódzkie.

§5

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders może być członkiem zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Czas działalności Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wprowadzenie i upowszechnienie formy tanecznej prezentowanej przez światowe zespoły cheerleaders.
 2. Propagowanie i rozwijanie tej formy tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Podnoszenie prawności ruchowej i kultury tańca.
 4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego wśród zespołów cheerleaders.

§8

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders swoje cele statutowe realizuje poprzez:

 1. Uczestniczenie zespołów cheerleaders w imprezach i zawodach sportowych, w trakcie których prezentują swoje układy taneczne podczas oficjalnych przerw.
 2. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych dla członków zespołów cheerleaders.
 3. Organizowanie szkoleń i dokształceń dla trenerów i choreografów zespołów cheerleaders.
 4. Stworzenie przepisów dotyczących organizowania zawodów zespołów cheerleaders
 5. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla sędziów i kandydatów na sędziów turniejów zespołów cheerleaders.
 6. Propagowanie różnych form cheerleadingu.
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders rozwijając ich działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 8. Nawiązywania kontaktów i współdziałanie z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą.

§9

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie ma jednak prawo do zatrudniania osób prowadzących jego sprawy.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 1. Członkami Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) Członków zwyczajnych,
  b) Członków uczestników,
  c) Członków wspierających.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi są obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności
  prawnych.
 2. Członkami uczestnikami mogą być małoletni przyjęci przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenie Cheerleaders na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami wspierającymi mogę być osoby prawne i osoby fizyczne aprobujące
  działalność Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§12

 1. Członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders ustaje w przypadku:
  a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
  b) Skreślenia uchwałą Zarządu Głównego z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6-ciu miesięcy.
  c) Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego, w przypadku nieprzestrzegania Statutu i decyzji Władz Stowarzyszenia.
  d) Śmierci członka.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia i wykluczenia przysługuje
  członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) Wybierać i być wybierani do Władz Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.
  b) Uczestniczyć w krajowych imprezach sportowych i innych formach działalności Stowarzyszenia.
  c) Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  d) Odwoływać się od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych bez prawa udziału w glosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy są zobowiązani:
  a) Czynnie uczestniczyć w działalności Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.
  b) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
  c) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwal Władz Stowarzyszenia.
  d) Systematycznie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie wspierający winni podejmować działania na rzecz uzyskiwania pomocy (finansowej, rzeczowej) dla potrzeb działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHEERLEADERS

§15

 1. Najważniejszą Władzą Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków kieruje Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.
  a) W rozwiązywaniu przez Zarząd Główny wybranych problemów związanych z działalnością Stowarzyszenia służą pomocą Komisja Etyki oraz Komisja Rewizyjna.
  b) W przypadku rozwoju ruchu cheerleadingu w Polsce będą mogły być powoływane inne Komisje Problemowe.
 3. Dla ułatwienia działalności organizacyjnej Stowarzyszenia mogą być tworzone Oddziały Wojewódzkie Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.
 4. Najwyższą władzą Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego.
 5. Działalnością Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Oddziału Wojewódzkiego kieruje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHEERLEADERS

§16

 1. Władzami Polskiego Stowarzyszenia są:
  a) Władze główne Stowarzyszenia,
  b) Władze Oddziałów Wojewódzkich Stowarzyszenia.
 2. Władzami Głównymi Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenia Członków,
  b) Zarząd Główny,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Komisja Etyki.
 3. Władzami Oddziałów Wojewódzkich Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenia Oddziałów Wojewódzkich,
  b) Zarządy Oddziałów Wojewódzkich.

§17

Czas trwania kadencji wszystkich wybieranych Władz Stowarzyszenia wynosi 5 lat.

§18

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§19

W przypadku zmniejszenia się ilości osób wchodzących w skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki lub Zarządów Oddziałów Wojewódzkich w czasie trwania ich kadencji skład osobowy danego organu jest uzupełniany przez zastępców wybranych, odpowiednio, przez walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenia Oddziałów Wojewódzkich.

§20
Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd Główny:
  a) W zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w przeciągu roku,
  b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenia Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Zarząd Główny zobowiązany jest skutecznie powiadomić członków o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności:
  a) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  b) Rozpatrywania i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz Głównych Stowarzyszenia,
  c) Uchwalanie programu działania oraz założeń polityki finansowej Stowarzyszenia,
  d) Uchwalenia zmian Statutu,
  e) Wybór Władz Głównych Stowarzyszenia,
  f) Udzielenie absolutorium ustępującym Władzom Głównym Stowarzyszenia,
  g) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
  h) Ustalania wysokości składki członkowskiej,
  i) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 4. Walne Zgromadzenia Członków wybiera ze swego grona:
  a) przewodniczącego,
  b) sekretarza odpowiedzialnego za protokołowanie podjętych uchwał i sporządzenie sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) Komisję Skrutacyjną, obliczającą wyniki głosowania.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów:
  a) Przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  b) Be względu na ilość obecnych w drugim terminie.
 6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji
  Etyki oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 przy
  obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na
  ilość obecnych członków w drugim terminie.
 7. Każdemu przysługuje 1 glos.

§21
Zarząd Główmy

 1. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając spośród siebie: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  a) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  b) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  c) Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu,
  d) Uchwalanie planów działania,
  e) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  f) Powoływania, nadzorowanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych (Komisji Problemowych),
  g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) Zatwierdzanie ramowego kalendarza imprez i turniejów,
  i) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  j) Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z władzami światowej i europejskiej organizacji cheerleadingu, a także z wybranymi zagranicznymi zespołami cheerleaders.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
 4. Do Zarządu Głównego należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych Władz Stowarzyszenia.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalności Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz.
 6. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§22
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna na pierwszym po wyborach zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) składanie wniosku w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§23
Komisja Etyki

 1. Komisja Etyki na pierwszym po wyborach zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Etyki należy rozpatrywanie wniosków i skarg członków Stowarzyszenia, po za wnioskami i skargami dotyczącymi władz Stowarzyszenia.
 3. Komisja Etyki zbiera się na pisemny wniosek członka i ustosunkowuje się do treści tego wniosku w ciągu jednego miesiąca.
 4. Po przeprowadzeniu postępowania komisja Etyki wydaje orzeczenie, które podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowi, po otrzymaniu orzeczenia, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Orzeczenia Komisji Etyki zapadają w pełnym składzie.

§24
Walne Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego zwołuje Zarząd danego Oddziału.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mają prawo uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia działający na terenie objęty działalnością danego Oddziału.
 3. Do kompetencji Wlanego Zgromadzenia Oddziału należy:
  a) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału,
  b) Wybór pięciu członków Zarządu Oddziału oraz dwóch zastępców
  c) Uchwalenie programu działania na terenie danego województwa,
  d) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddzialu.
  Zasady podejmowania uchwal są identyczne z zasadami obowiązującymi Walne Zgromadzenia Członków, dotyczy to także zasad organizowania i przeprowadzania Zgromadzenie.

§25
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego

 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa oraz sekretarza.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego należy:
  a) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Wojewódzkiego,
  b) Kierowanie działalnością zespołów cheerleaders na terenie danego Województwa,
  c) Pozyskiwanie opiekunów i sponsorów dla nowopowstających zespołów cheerleaders,
  d) Tworzenie regionalnego kalendarza imprez i turniejów,
  e) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej na terenie swego działania,
  f) Pomaganie Zarządu Głównemu Stowarzyszenia w realizacji jego zadań,
  g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego,
  h) Reprezentowania interesów swego środowiska na forum Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHEERLEADERS

§26

 1. Majątek Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.
 2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
 3. W imieniu Zarządu Głównego umowy, zobowiązania i upoważnienia do reprezentowania podpisuje jednoosobowo Prezes lub Skarbnik, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 4. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

 1. Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders może zostać rozwiązanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie ujętych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienie prawa o Stowarzyszeniach.